Cele i zadania Ośrodka

Cele Ośrodka:
1) realizowanie kierunków polityki oświatowej państwa;
2) realizowanie kierunków lokalnej polityki oświatowej;
3) upowszechnianie informacji o zmianach wprowadzanych w systemie oświaty;
4) wspomaganie szkół i placówek;
5) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego;
6) upowszechnianie informacji pedagogicznej.

Do zadań Ośrodka należy:
1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
    a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
    b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
    c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania,
    d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
    e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,
    f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników i egzaminów zewnętrznych,
    g) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
2) współpraca z organem prowadzącym w zakresie doskonalenia nauczycieli;
3) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów;
4) opracowywanie we współpracy z organem prowadzącym priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w Mieście Suwałki;
5) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty;
6) organizowanie na terenie Suwałk innych działań o charakterze edukacyjnym.

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-27

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2017-11-27

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2017-11-27

Rejestr zmian