Status prawny

UCHWAŁA NR XXVI/303/04
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie połączenia Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach w zespół oraz nadania nazwy
i statutu temu zespołowi.


Na podstawie art. 62 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532) oraz art.12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 października 2004 r. łączy się Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach w zespół.

2. Zespołowi, o którym mowa w ust. 1 nadaje się nazwę: Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach, zwane dalej „Centrum”.

§ 2. 1. Akt założycielski Centrum stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach do podpisania aktu założycielskiego Centrum.

§ 3. Centrum nadaje się statut , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 października 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach
Mieczysław JurewiczZałącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/303/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 2004 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 62 ust. 3, w związku z art. 58 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, poz. 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532) oraz art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

t w o r z y s i ę

z dniem 1 października 2004 r.

publiczny zespół placówek

 

- o nazwie: Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach
z siedzibą w Suwałkach (ul. Kamedulska 3).Suwałki, dnia 29 września 2004 r.
Otrzymują:

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach
2. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
3. Podlaski Kurator Oświaty
4. a/a

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach
Mieczysław Jurewicz

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2017-11-28

Rejestr zmian