Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Udostępnieniu na wniosek podlega informacja, która:
• nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
• została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
• będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
• została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego

Czas realizacji
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty
Informacje sektora publicznego udostępniane są lub przekazywane bezpłatnie. Jeżeli realizacja wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów może być nałożona opłata. Opłata ustalana jest w oparciu o przepisy zawarte w art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-27

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2017-11-27

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2017-11-27

Rejestr zmian